Najaar, 28 november 2022

Uitnodiging

Het bestuur van de Oosterbeekse Tennisvereniging OTV nodigt de leden uit tot het bijwonen van de

Algemene ledenvergadering
Op maandag 28 november 2022
Aanvang 20.00 uur
Eindtijd 22.00 uur 


De vergadering zal gehouden worden in het clubhuis aan de Talsmalaan te Oosterbeek. 

Agenda

1.    Opening
2.    Afmelding
3.    Mededelingen
4.    Ingekomen stukken
5.    Notulen ALV 28 maart 2022
6.    Aftredende bestuursleden
7.    Nieuwe bestuursleden
8.    (Her)benoeming Kascommissie
9.    Vrijwilliger van het jaar
10.    Overzicht baanprioritering
11.    Terugblik opening nieuwe banen
12.    Begroting 2023 (toelichting)
13.    Contributie 2023
14.    Wvttk
15.    Rondvraag
16.    Sluiting

 

Oosterbeek, 14 november 2022